Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Aleja Kombatantów 2
59-800 Lubań
tel/fax (075) 646-43-70 e-mail: sekretariatpce@interia.pl
siedziba Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu
 

 

 

Aktualności

Szkolenia

Konkursy

Dokumenty PCE

Kronika PCE

Po Co Edukacja?

Doradcy

Ogłoszenia/Przetargi

Projekty edukacyjne PCE

PKZP

Aktualności ...
NASZE
PROJEKTY EFS:

Aktualne
projekty:


"Multimedialne przedszkole - program edukacji przedszkolnej"


"Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim "


"Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań- życiowym drogowskazem dla młodzieży"

Projekty
zakończone:


"Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim"


"Einstein - każdy ma w sobie ukryty potencjał"


"Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań - gwarancją życiowego sukcesu"


"Stypendium drogą do matury"


"Stypendium szansą na życiowy sukces"


"Dolnośląsko-Saksońska Akademia Edukacyjna"


"Niepełnosprawny klient w dolnośląskim urzędzie"


"Pogranicze bez granic – mała Ojczyzna młodych Polaków i Niemców"


"Platforma Edukacyjna Polsko-Niemieckiego Pogranicza"

 

 

 

Akty prawne

 

Serdecznie zapraszamy dyrektorów i nauczycieli do wypełnienia ankiety, której celem jest określenie potrzeb edukacyjnych na rok szkolny 2015/2016

Ankieta

 

 

Kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2015/2016 – Rok Otwartej SzkołyRozporządzenie MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu
ma zaszczyt zaprosić
Dyrektorów, nauczycieli, przedstawicieli władz
na Konferencję podsumowującą realizację projektu
„Multimedialne przedszkole –
program edukacji przedszkolnej"

Uroczystość odbędzie się 19 czerwca 2015 r. o godz. 11:00
w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Edukacyjnego
w Lubaniu przy Al. Kombatantów 2

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu
ma zaszczyt zaprosić
Dyrektorów, nauczycieli, pedagogów szkolnych
na Konferencję upowszechniającą w ramach projektu
„Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych
i zainteresowań – życiowym drogowskazem dla młodzieży”

Konferencja odbędzie się 18 czerwca 2015 r. o godz. 11:00
W restauracji „Tęczowa” w Lubaniu, ul. Spółdzielcza 11

 

 

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO W LUBANIU
ma przyjemność zaprosić
Państwa Dyrektorów i Szkolnych Lideró WDN
w powiecie lubańskim
na konferencję powiatową

"Wspieranie rozwoju dziecka młodszego
na II etapie edukacyjnym"


Konferencja odbędzie się dnia 28 maja 2015 o godz. 11:00
w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu
przy Al. Kombatantów 2

Pelna treść zaproszenia.

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO
DYREKTORZY SZKÓŁ I PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH POWIATU LUBAŃSKIEGO

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza nauczycieli do wzięcia udziałuw warsztatach szkoleniach organizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu w kwietniu 2015

Pelna treść zaproszenia.

 

 

ZAPROSZENIE

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO W LUBANIU
ma przyjemność zaprosić
Państwa dyrektorów, pedagogów i nauczycieli wszystkich etapów kształcenia
szkół i placówek oświatowych w powiecie lubańskim

na konferencję powiatową

„Neurodydaktyka – jak wykorzystać potencjał ucznia”

Konferencja odbędzie się dnia 17 marca 2015 r. o godz. 13:00
w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu
przy Al. Kombatantów 2

Pełna treść zaproszenia

 

 

KONFERENCJA POWIATOWA

Bezpieczna szkoła, czyli jaka?

Lubań, 19 lutego 2015 r., godz. 11.00

 1. Powitanie uczestników konferencji
 2. Przedstawienie działań PCE związanych z priorytetem „Bezpieczna szkoła”
 3. Bezpieczna szkoła wg uczniów, nauczycieli, dyrektorów – prezentacja wyników badania ankietowego przeprowadzonego przez PCE w placówkach oświatowych w powiecie lubańskim w roku szkolnym 2014/2015
 4. Bezpieczna szkoła czy bezpieczni w szkole? O paradoksie współczesnej edukacji - wykład prof. Mirosława Nowak-Dziemianowicz
 5. Dyskusja przy kawie.
 6. Zakończenie konferencji.

Zaproszenie

 

 

POKONFERENCYJNE RESUME

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach – działania wychowawcze i zapobiegawcze, kierowane do dzieci i młodzieży zagrożonych agresją, przemocą i uzależnieniami to temat powiatowej konferencji, która odbyła się 21 listopada 2014 r, a której jednym ze współorganizatorów było Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, placówka od lat podejmująca szereg działań dotyczących pomocy nauczycielom, wychowawcom, pedagogom szkolnym w profilaktyce związanej z zapobieganiem różnorodnym przejawom agresji, przemocy i uzależnieniom zgodnie z założeniami polityki oświatowej państwa, Strategią Rozwoju Powiatu Lubańskiego i Statutem placówki.
W programie konferencji Dyrektor p. Anna Adamska zaprezentowała Działania PCE w Lubaniu w zakresie profilaktyki uzależnień, agresji w szkołach i placówkach, p. Gabriela Gołąb i Wiesława Jaroszonek omówiły Środki zastępcze oraz działania profilaktyczne w zakresie środków zastępczych, a dr Łukasz Łapiński z Uniwersytetu Medycyny we Wrocławiu wygłosił wykład na temat Leki i lekozależność wśród dzieci i młodzieży.
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu poprzez organizację różnorodnych form doskonalenia zawodowego tj: powiatowe konferencje, szkolenia, w tym szkolenia rad pedagogicznych, wspiera szkoły, przedszkola i placówki oświatowe w tym zakresie, zapraszając do współpracy ekspertów z różnych dziedzin. Współpracuje z wieloma instytucjami – w zależności od podejmowanej tematyki: od Komendy Powiatowej Policji, poprzez Prokuraturę Rejonową, Sąd Rejonowy, Poradnię Terapii Uzależnień od Alkoholu do specjalistycznych placówek szkoleniowych ze Zgorzelca, Wrocławia, Warszawy.

Lp. Tematyka form doskonalenia zawodowego Forma Liczba uczestników
1. Granice prywatności dziecka, prawa dziecka w szkole rada pedagogiczna 12
2. Interdyscyplinarna pomoc rodzinie z problemem uzależnienia forum dyskusyjne 32
3. Odpowiedzialność młodocianych szkolenie 14
4. Odpowiedzialność dzieci i młodzieży szkolenie 16
5. Regulacje prawne dotyczące przemocy wobec dzieci, ponieważ przemoc fizyczna wobec dzieci jest poważnym problemem społecznym szkolenie 14
6. Odpowiedzialność nieletnich oraz dorosłych uczniów dopuszczających się czynów karalnych, przejawów demoralizacji oraz sposobów ich zwalczania. szkolenie 15
7. Problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży rada pedagogiczna 11
8. Jak współpracować z rodzicami problemowych uczniów rada pedagogiczna 14
9. Trudny uczeń, czyli jak sobie radzić z problemami wychowawczymi w szkole rada pedagogiczna 27
10. Gry i zabawy w panowaniu nad emocjami najmłodszych szkolenie 15
11. Zagrożenia wychowawcze cyberprzestrzeni konferencja powiatowa 33
12. Współpraca szkoły, placówki z sądem sieć pedagogów 26
13. Nowe narkotyki – dopalcze. sieć pedagogów 22
14. Uzależnienia u dzieci i młodzieży od substancji psychoaktywnych sieć pedagogów 9
15. Rozwiązywanie konfliktów - negocjacje kurs 12
16. Oblicza agresji – przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży konferencja powiatowa 56
17. Odpowiedzialność karna młodocianych 18
18. Jak radzić sobie z trudnościami wychowawczymi w kontaktach z młodzieżą rada pedagogiczna 65
19. Nadpobudliwość psychoruchowa, praca z dzieckiem nadpobudliwym szkolenie 39
20. Współpraca szkoły/przedszkola z rodziną szkolenie 15
21. Odpowiedzialność prawna dzieci i młodzieży, skutki zachowań agresywnych rada pedagogiczna 22
22. Praca z uczniem sprawiającym trudności: nadpobudliwym i z ADHD rada pedagogiczna 32
23. Respektowanie norm społecznych w szkole i placówce oświatowej – działalność szkół i placówek na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa dzieci i uczniów konferencja powiatowa 25
24. Agresja i przemoc w szkole rada pedagogiczna 18
Razem 562

Dopełnieniem zadań, które realizuje na potrzeby różnych wspólnych przedsięwzięć, są badania ankietowe prowadzone wśród nauczycieli szkół i placówek oświatowych w powiecie lubańskim. Ostatnio przeprowadzone w okresie X-XI 2014 przez PCE badanie dotyczyło działań profilaktycznych szkoły w zakresie agresji, przemocy i uzależnień. Ankieta dotyczyła podjętych przez szkołę działań profilaktycznych w zakresie agresji, przemocy i uzależnień i obejmowała pytania o:

 1. Dokumentację szkoły, w której zawarto w/w treści profilaktyczne.
 2. Działania podjęte przez dyrektora szkoły w celu uzyskania przez nauczycieli odpowiedniej wiedzy i umiejętności profilaktycznych na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.
 3. Rodzaj zajęć dla uczniów z zakresu umiejętności psychologicznych i społecznych oraz radzenia sobie z agresją i przemocą.
 4. Formy włączania rodziców w działania profilaktyczne na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.
 5. Instytucje, z którymi szkoła współpracuje w realizacji działań profilaktycznych.
 6. Sposoby promowania wzorców zachowań opartych na poszanowaniu godności każdego człowieka.

Jego wyniki zaprezentowane podczas konferencji w formie raportu potwierdzają poglądy powtarzane przez szerokie grono ekspertów podejmujących problematykę bezpieczeństwa w szkole. Ich zdaniem bezpieczeństwo w szkole oznacza, że cała społeczność szkolna ma zapewnione warunki do rozwoju osobistego, zdobywania wiedzy oraz tworzenia satysfakcjonujących kontaktów społecznych opartych na poszanowaniu praw jednostki i szacunku dla jej odmienności. Eksperci zgodnie podkreślają, że wszelkie akty agresji i przemocy stanowią zagrożenie dla w/w potrzeb uczniów. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu swą szeroko zakrojoną działalnością w zakresie doskonalenia nauczycieli potwierdza fakt, ze skutecznym sposobem ochrony społeczności szkolnej przed tym zagrożeniem są działania profilaktyczne, które pomagają kształtować pożądane postawy oraz edukować na temat negatywnych skutków, jakie te zjawiska wywołują.

Fotogaleria z konferencji


 

 

Regionalizm jako bezcenna wartość w kształtowaniu tożsamości

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu 17 października 2014 r. zorganizowało powiatową konferencję pt. „Regionalizm jako bezcenna wartość w kształtowaniu tożsamości od przedszkola do matury”.

Celem konferencji było podniesienie świadomości i wiedzy dotyczącej lokalnego dziedzictwa kulturowego mieszkańców powiatu lubańskiego. Wśród gości zaproszonych byli przedstawiciele lokalnych władz: Walery Czarnecki - Starosta Lubański, Janusz Niekrasz - Wójt Gminy Siekierczyn, organizacji samorządowych: stowarzyszeń, fundacji, osoby działające na terenie powiatu w zakresie promowania kultury i regionalizmu, dyrektorzy i nauczyciele ze szkół i placówek oświatowych oraz licznie zgromadzona młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych.

Doświadczenia Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu od 2000 roku w zakresie przybliżania mieszkańcom wiadomości o regionie, kulturze, kształtowania tożsamości młodych ludzi poprzez dziesiątki szkoleń i konferencji dla nauczycieli oraz konkursów dla dzieci i młodzieży przedstawiła Anna Adamska dyrektor PCE. Wskazała działania ośrodka finansowane z własnych środków jednostki oraz takie, które mogły być wykonane dzięki pozyskanym przez PCE środkom unijnym, np. w projekcie „Einstein – każdy ma w sobie ukryty potencjał” kilkuset uczniów ze wszystkich szkół w powiecie uczestniczyło w wielu interesujących zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. W ramach „Multimedialnego przedszkola” ponad 600 dzieci już drugi rok korzysta z bezpłatnego wsparcia w ramach programu edukacji przedszkolnej, w którym wiele czasu, miejsca i środków poświęcono poznaniu bliskiej i dalszej okolicy w ramach edukacji regionalnej.

Dolnośląskie przedsięwzięcie pt. „Tożsamość Dolnoślązaków – Unia wielu kultur” realizowane przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu pod patronatem wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego przybliżyła słuchaczom Bogusława Bogucka - kierownik Filii DODN w Jeleniej Górze.

Konferencja była też okazją do podsumowania Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Jesteśmy Kolbergami naszej Ziemi Lubańskiej” zorganizowanego w ramach projektu edukacyjnego „Oskar Kolberg na Ziemi Lubańskiej”. Nagrody laureatom wręczył Walery Czarnecki - Starosta Lubański, który był także ich fundatorem. W swoim wystąpieniu Starosta podkreślił bezcenną wartość działań dydaktyczno-wychowawczych w kształtowaniu tożsamości młodych mieszkańców powiatu lubańskiego.

Niezwykle interesujące były wystąpienia zaproszonych gości: Andrzej Kuźniar – autor wielu publikacji o Gminie Siekierczyn i jej mieszkańcach zaprezentował rys historii Gminy pt. „Powrót do tradycji”. Ewa Bobko – nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Platerówce przedstawiła działania tej placówki w wystąpieniu pt. „Regionalne treści Platerówka wieści”. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu opowiedzieli o działaniach ściśle związanych z tradycją szkoły w prezentacji „Jak żyć w zgodzie z historią?”. Nauczyciele z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. M. Konopnickiej w Biedrzychowicach w prezentacji pt. „Kształtowanie tożsamości Dolnoślązaków” przedstawili swoją szkołę i jej przeobrażenia na przestrzeni ostatnich lat. Konferencję uświetnił występ nauczycieli ze Szkoły Muzycznej I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu. Można było także podziwiać Galerię zdjęć złożonych w odpowiedzi na konkurs fotograficzny „Jesteśmy Kolbergami naszej Ziemi Lubańskiej” oraz wystawę „Regionalizm w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej Powiatowego Centrum Edukacyjnego” przygotowaną przez nauczycieli bibliotekarzy. Ponadto PCE opracowało biuletyn okolicznościowy „Regionalizm jako bezcenna wartość w kształtowaniu tożsamości. Doświadczenia Powiatowego Centrum Edukacyjnego w kreowaniu współczesnego regionalizmu”, który otrzymali uczestnicy spotkania.

Ponieważ konferencja poświęcona tematyce regionalizmu, tożsamości kulturowej, tradycjom i kulturze mieszkańców powiatu lubańskiego wzbudziła duże zainteresowanie przedstawicieli samorządów, organizacji samorządowych, a przede wszystkim nauczycieli i młodzieży szkolnej, kolejną z tego cyklu Powiatowe Centrum Edukacyjne planuje na wiosnę.

 

 

ZAPROSZENIE

STAROSTA LUBAŃSKI

ma przyjemność zaprosić

dyrektorów i nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych w powiecie lubańskim, przedsztawicieli organizacji samorządowych: stowarzyszeń, fundacji, osób działających na terenie powiatu w zakresie promowania kultury i regionalizmu.

NA KONFERENCJĘ POWIATOWĄ

Regionalizm jako bezcenna wartość w kształtowaniu tożsamości od przedszkola do matury

Pełna treść zaproszenia

 

 

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„OSKAR KOLBERG NA ZIEMI LUBAŃSKIEJ”


NAGRODZONY NAUCZYCIEL
•  Helena Wojnowska nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaniu
   fotografia „Wierzba na polu”

NAGRODZENI UCZNIOWIE
•  Anna Krawczenko ZSP im. A. Mickiewicza
   fotografia „Jesienną porą”
•  Alicja Krzak ZSP nr 2 w Lubaniu
   fotografia „Światło z nieba”
•  Ksawery Madejski Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu
   fografia „Taniec ślimaka”
•  Klaudia Pietraszkiewicz89+ ZSP im. KZL w Lubaniu
   fotografia „Jesienne kaczki”
•  Agata Ryżewska Gimnazjum w Siekierczynie
   fotografia „Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności”

WYRÓŻNIENIA DLA UCZNIÓW
Danuta Boruch ZSP im. KZL w Lubaniu
fotografia „Widok kościoła”
Marlena Jarmasz ZSP im. KZL w Lubaniu
fotografia „Kolejowa jesień”
Mateusz Jarosz Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu
fotografia „Historia zaklęta w kamieniu”
Kinga Paturej Gimnazjum nr 2 w Lubaniu
fotografia „Zielony las”
Małgorzata Połomska Gimnazjum nr 2 w Lubaniu
fotografia „Spacer po Kamiennej Górze jesienną porą”

 

 

Serdecznie zapraszamy dyrektorów i nauczycieli do wypełnienia ankiety, której celem jest określenie potrzeb edukacyjnych na rok szkolny 2014/2015

Ankieta

 

 

13.08.2014r.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej
państwa w roku szkolnym 2014/2015

Minister edukacji narodowej podpisała 3 lipca dokument, który stanowi podstawę do planowania przez organy nadzoru pedagogicznego, a także placówki doskonalenia nauczycieli działań w nadchodzącym roku szkolnym. Wyszczególniono w nim podstawowe kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki edukacyjnej państwa, w szczególności zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego.
W dokumencie wskazano:

 1. Wspieranie dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego
 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie umiętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki
 3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole
 4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

Więcej informacji, dotyczących zakresu nadzoru pedagogicznego znajduje się w załączniku

Załącznik

 

 

Wspieramy uzdolnienia dzieci i młodzieży z powiatu lubańskiego

Wiosna to dobry czas na dokonanie pewnych podsumowań. Tak też jest z konkursami, których organizatorem od 14 lat jest Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, a współorganizatorami szkoły, które zadeklarowały chęć współpracy. W roku szkolnym 2013/2014 zorganizowaliśmy 26 konkursów dla dzieci i młodzieży. Były to 20 konkursy powiatowe, 2 regionalne oraz 4 wojewódzkie (zDolny Ślązak-3 i zDolny Ślązaczek-1 na etapie powiatowym). Wzięło w nich udział 33 przedszkolaków, 1709 uczniów szkół podstawowych, 673 gimnazjalistów i 123 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie w roku szkolnym 2013/2014 w konkursach PCE rywalizowało ze sobą na etapie powiatowym i regionalnym 2538 uczniów. Ponieważ rozstrzygnęliśmy rywalizację we wszystkich 26 konkursach, z wielką przyjemnością przedstawiamy nazwiska ich laureatów.

Pełna treść wiadomości

 

 

Lubań, 28.02.2014r.

PCE.0715.60.S.2014

SZANOWNI PAŃSTWO
DYREKTORZY SZKÓŁ I PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH POWIATU LUBAŃSKIEGO

W związku z ogłoszeniem przez Sejm RP roku 2014 Rokiem Kolberga Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, Biblioteka Pedagogiczna oraz Szkoła Muzyczna I stopnia w Lubaniu im. Oskara Kolberga realizują projekt edukacyjny pn. „OSKAR KOLBERG NA ZIEMI LUBAŃSKIEJ”, nad którym patronat objął Starosta Lubański – Walery Czarnecki.
PCE serdecznie zaprasza Szkolnych Liderów Wspierania Uzdolnień na spotkanie, którego tematyka dotyczyć będzie realizacji projektu, m.in.:

1. Zapoznanie z harmonogramem projektu.( cele, zadania, etapy)
2. Omówienie szczegółów konkursu fotograficznego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli pt. JESTEŚMY KOLBERGAMI NASZEJ ZIEMI LUBAŃSKIEJ
3. Omówienie regulaminu konkursu.

Spotkanie odbędzie się w dniu 5 marca 2014 r. o godz. 14:00 w siedzibie PCE w Lubaniu.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu na nr telefonu 75 6455340 do dnia 4 marca 2014 r.

Więcej informacji na temat projektu zamieszczonych jest na stronie www.pceluban.pl w zakładce PROJEKTY EDUKACYJNE PCE – OSKAR KOLBERG NA ZIEMI LUBAŃSKIEJ.


Serdecznie zapraszamy            

 

 

ZAPROSZENIE

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO
W LUBANIU

ma przyjemność zaprosić
dyrektorów i nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
na II część szkolenia - warsztaty na temat

"Metody i formy pracy z dzieckiem 6-letnim",

która odbędzie się dnia 16 stycznia 2014 r. o godz. 14:30
w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu
przy al. Kombatantów 2.

Pełna treść zaproszenia

 

 

ZAPROSZENIE

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO
W LUBANIU

ma przyjemność zaprosić
dyrektorów i nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
na konferencję powiatową

"Dzieci sześcioletnie w szkole",

która odbędzie się dnia 27 listopada o godz. 12:00
w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu
przy al. Kombatantów 2.

Pełna treść zaproszenia

 


 

jesteś: Na bloga liczniki osobą na tej stronie.


© 2015 A
Poczta