Czas pandemii to trudny okres dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Wszyscy musieli dostosować się do odmiennych, w wielu  przypadkach trudniejszych warunków nauki i pracy. Do grupy tej należą również nauczyciele wychowania fizycznego, którzy musieli przemodelować programy nauczania i wybrać treści podstawy programowej możliwe do realizacji w sposób zdalny.Nie było to zadanie łatwe zważywszy, że główną sferą oddziaływania jest tutaj aktywność ruchowa. Wielu nauczycieli długo zastanawiało się jak monitorować i oceniać pracę ucznia.
 Powstało na ten temat wiele artykułów i propozycji. Zgodnie z zapisami rozporządzenia MEN przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej (§ 9 rozporządzenia MEN z 22 lutego 2019 r.).  Według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem i przeciwdziałaniem i zwalczanie COVID – 19...

Więcej