logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Aktualności Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu informuje, że Dolnośląski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował Plan Pracy Powiatowego Centrum Edukacyjnego  w Lubaniu na rok szkolny 2016/2017, a organ prowadzący – Powiat Lubański zatwierdził nasz plan do realizacji.

W związku z powyższym serdecznie zapraszam Państwa Dyrektorów i Nauczycieli oraz Uczniów i Rodziców do wspólnej realizacji zaplanowanych działań.

25 sierpnia 2016 r.

Plan Pracy PCE

   SZANOWNI PAŃSTWO

DYREKTORZY SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

POWIATU LUBAŃSKIEGO

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu informuje, że na stronie internetowej www.pceluban.pl w zakładce Doskonalenie nauczycieli – ankieta zamieszczono ankietę on-line dotyczącą badania potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2016/2017.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa Dyrektorów oraz nauczycieli z prośbą o jej wypełnienie. Wyniki ankiety będą źródłem informacji przy opracowywaniu tematyki szkoleń i konferencji na rok szkolny 2016/2017. Ankietę prosimy wypełnić do dnia 9 września 2016 r.

Blisko 24 mln zł zaplanowano na realizację Rządowego Programu Wyprawka Szkolna w roku szkolnym 2016/2017. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników. Rada Ministrów przyjęła uchwałę i rozporządzenie w tej sprawie, które weszły w życie 19 lipca 2016 roku.

1 sierpnia 2016

Więcej

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2016 roku nastąpiło włączenie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej do Ośrodka Rozwoju Edukacji. Tym samym zmieniają się dane teleadresowe pracowników KOWEZiU. Adres nowej siedziby: Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, telefon: 22 345 37 00 (centrala).

26.07.2016

Więcej

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej podpisała w piątek 17 czerwca dwa rozporządzenia dotyczące podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego. Szczegółowe informacje na stronie MEN.

26.07.2016

Więcej

Zapraszamy nauczycieli czwartego etapu edukacyjnego do zapoznania się z poradnikiem „Edukacja prawna w szkole”. Materiał składa się z 6 rozdziałów, które bezpośrednio odnoszą się do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Każdy składa się z części teoretycznej – scenariuszy lekcji oraz praktycznej, zawierającej kazusy prawne.

26.07.2016

Więcej

  1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
  2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
  3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
  4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

7 lipca 2016

czytaj więcej