logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Aktualności Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu

W dniach 10, 15 i 16 grudnia 2020 r. organizowana będzie w formie zdalnej Konferencja "Pomagaj się uczyć! Od oceniania kształtującego do samosterowności ucznia w uczeniu się". Jest to otwarte wydarzenie programu "Szkoła ucząca się" skierowane do  nauczycieli wszystkich poziomów szkół, edukatorów  oraz dyrektorów szkół. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Konferencję organizuje Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej"

Więcej informacji na stronie:

https://sus.ceo.org.pl/ocenianie-ksztalujace/o-dzialaniu/aktualnosci/konferencja-pomagaj-sie-uczyc-od-oceniania

        Dnia 24 listopada o godz. 14:00 odbyło się zdalne spotkanie Liderów WDN i Liderów Wspierania Uzdolnień. Na początku spotkania została zaprezentowana oferta edukacyjna PCE w Lubaniu. Omówiono programy realizowanych sieci oraz proponowaną tematykę szkoleń i warsztatów. Kolejną częścią spotkania było szkolenie przygotowane przez doradcę metodycznego ds. języków obcych Panią Aleksandrę Karst na temat Rola Lidera WDN. Liderzy Wspierania Uzdolnień zostali poinformowani o zaplanowanych na rok szkolny 2020/2021 konkursach powiatowych, zasadach i terminach ich organizowania. Uczestnicy spotkania zostali też zapoznani z nowościami wydawniczymi znajdującymi się w zasobach Biblioteki Pedagogicznej w Lubaniu. Dziękujemy za spotkanie i dotychczasową współpracę. Zapraszamy do kontaktu i udziału w oferowanych formach doskonalenia.

SPOTKANIE LIDERÓW WDN I LIDERÓW WSPIERANIA UZDOLNIEŃ - cała treść artykułu

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W LUBANIU POLECA

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Drodzy nauczyciele wychowania fizycznego

        Stworzyłam dla Was małą ściągę dotyczącą realizacji lekcji wychowania fizycznego w czasie nauki zdalnej. Treści są podzielone na poszczególne etapy kształcenia, a więc mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. W tabeli umieściłam treści podstawy programowej oraz temat, który można według niej realizować. Mam nadzieję, że pomocne okażą się też linki do filmów, prezentacji oraz wiadomości dotyczące danego tematu. Zadania domowe, które proponuje w większości dotyczą wiadomości, jednak są też zadania dotyczące aktywności fizycznej. Oczywiście jest to tylko propozycja, możecie Państwo ją modyfikować, wybierać linki, dodawać swoje pomysły.

doradca metodyczny wychowania fizycznego

Monika Borkowska

PCE Lubań

więcej 

 

      Zdalne nauczanie, które w czasie pandemii stało się koniecznością, to wyzwanie nie tylko dla nauczycieli, ale przede wszystkim dla uczniów i ich rodziców. Przejście ze szkoły tradycyjnej do szkoły w tzw. cyberprzestrzeni zostało odebrane przez wielu jako przewrót  w dotychczasowej edukacji. Aby wszystkie strony mogły dobrze odnaleźć się w nowej rzeczywistości należy bardzo dobrze zorganizować ten model kształcenia. Niezbędnym warunkiem do podjęcia nauki jest aktywność ucznia, natomiast aby osiągał on pozytywne wyniki w nauce należy   uświadomić go  odnośnie celów i zadań jego działania. Uczeń musi również zostać odpowiednio zaktywizowany, aby proces nauki przebiegał sprawnie i przyniósł wymierne efekty.  

Więcej

Zestaw linków do stron internetowych dla nauczycieli języka obcego zawodowego

         Czas pandemii to trudny okres dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Wszyscy musieli dostosować się do odmiennych, w wielu  przypadkach trudniejszych warunków nauki i pracy. Do grupy tej należą również nauczyciele wychowania fizycznego, którzy musieli przemodelować programy nauczania i wybrać treści podstawy programowej możliwe do realizacji w sposób zdalny.Nie było to zadanie łatwe zważywszy, że główną sferą oddziaływania jest tutaj aktywność ruchowa. Wielu nauczycieli długo zastanawiało się jak monitorować i oceniać pracę ucznia.
 Powstało na ten temat wiele artykułów i propozycji. Zgodnie z zapisami rozporządzenia MEN przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej (§ 9 rozporządzenia MEN z 22 lutego 2019 r.).  Według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem i przeciwdziałaniem i zwalczanie COVID – 19...

Więcej

Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.

(Stefan Żeromski)

KOMUNIKACJA SYNCHRONICZNA I ASYNCHRONICZNA

W NAUCZANIU ZDALNYM

Nauczanie zdalne w szkole stacjonarnej metody, materiały i narzędzia z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnejto tytuł 25- godzinnego kursu organizowanego przez ORE, w którym mam okazję brać udział. W niniejszym oraz w kolejnych artykułach z tego cyklu, chciałabym się z Państwem częściowo podzielić ciekawymi informacjami i wiedzą zdobytą na temat nauczania zdalnego, niezbędnych zasobów, kompetencji i umiejętności nauczyciela.

W nauczaniu zdalnym kluczową rolę odgrywa odpowiednia czyli skuteczna komunikacja z uczniem. Rozróżnia się dwa rodzaje komunikacji:

- komunikację synchroniczną, czyli prowadzenie konwersacji w czasie rzeczywistym, co w kontakcie zdalnym będzie oznaczało rozmowę przez czat lub video- czy audiokonferencję

- komunikacją asynchroniczną, czyli rozłożoną w dłuższym czasie, z wykorzystaniem maila, dziennika elektronicznego, forum dyskusyjnego, dokumentu współdzielonego, kanału You Tube czy bloga nauczycielskiego.

Obie formy komunikacji mają zarówno wady jak i zalety.

Do zalet komunikacji synchronicznej zaliczyć możemy: szybkość reakcji, łatwość doprecyzowania wypowiedzi, szybkość uzyskania dodatkowych wyjaśnień. Niestety, w związku z kontaktem w czasie rzeczywistym trzeba się też liczyć z większym prawdopodobieństwem popełnienia błędów językowych i merytorycznych, możliwością pojawienia się jednocześnie zbyt dużej ilości informacji, trudnościami z odtworzeniem zaprezentowanych informacji w przyszłości. Komunikacja synchroniczna stawia też przed prowadzącym oraz przed uczestnikiem lekcji wymóg związany z umiejętnością szybkiej i sprawnej obsługi platformy oraz szybkiego pisania. Ewentualne awarie techniczne (brak prądu, zakłócenia sieci internetowej) mogą przerwać połączenie i wtedy komunikacja synchroniczna przestaje być możliwa.

Wymieniając zalety komunikacji synchronicznej należy wskazać możliwość przygotowania bardziej przemyślanych wypowiedzi oraz łatwość powrotu do wskazanego rozwiązania. Problemy techniczne nie powodują w tym przypadku przerwania lekcji i pracy z uczniem. Wadą tego typu komunikacji jest wydłużony czas reakcji na problem oraz trudności w rozwiązywaniu pojawiających się na bieżąco nieporozumień.

Wybór formy komunikacji zależy od bardzo wielu czynników, m.in. od dostępnych narzędzi i zasobów, dostępu uczniów do urządzeń mobilnych, celów lekcji oraz rodzaju wykonywanych podczas lekcji zadań.

Powyższa krótka charakterystyka form komunikacji z uczniem wskazuje jak wiele umiejętności musi posiadać nauczyciel i jakie wyzwania stawia przed nim nauczanie zdalne. W kolejnym artykule przedstawię Państwu wymagane kompetencje i dekalog e-nauczyciela.