logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Aktualności Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu

Zakończyliśmy realizację projektu pt. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego w ramach RPO WD 2014-2020, ze środków EFRR, którego celem było wyposażenie 12 pracowni dydaktycznych: 9 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu oraz
3 w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku – podsumowuje Walery Czarnecki Starosta Lubański. - To niełatwe zadanie Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu realizowało ponad 2 lata wspólnie z dyrektorami i nauczycielami obu ośrodków. Kwota, jaką wydatkowaliśmy na całe przedsięwzięcie, to 330.400,04 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych: 279.065,71, a wkład własny Powiatu Lubańskiego: tym 51.334,33 zł.

Więcej

14 grudnia

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza nauczycieli kształcenia ogólnego ze szkół podstawowych oraz nauczycieli nauczana wczesnoszkolnegona dwudniowe warsztaty w ramach Sieci kształcenia ogólnego wdrążających nową podstawę programowąna temat:

„Planowanie realizacji treści nauczania w oparciu o nową podstawę programową - kompetencje kluczowe, a nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej”

Cel ogólny: Przybliżenie założeń nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w kontekście pracy nauczyciela z uwzględnieniem kompetencji kluczowych zalecanych przez Parlament Europejski.

Treści kształcenia:

Blok 1. (wykład, dyskusja)

  • Przybliżenie kompetencji kluczowych, jako wymaganych na koniec etapu kształcenia
  • Założenia nowej podstawy programowej z uwzględnieniem kompetencji kluczowych.
  • Zalecane metody pracy.

Blok 2. (dyskusja warsztaty)

  • Analiza przedmiotowej podstawy programowej.
  • Analiza programów nauczania z uwzględnieniem kompetencji kluczowych
  • Analiza przykładowych arkuszy egzaminacyjnych.

Blok 3. (warsztaty)                                              

  • W oparciu o kartę pracy, analiza sposobów zapisywania kompetencji kluczowych – ponadprzedmiotowych w podstawie programowej.
  • Próba stworzenia przykładowych pytań diagnostycznych.

Prosimy o zabranie na warsztaty podstawy programowej oraz programu nauczania
z zakresu nauczanego przedmiotu!

 TERMINY SPOTKAŃ:

 I część warsztatów – 8 stycznia 2019 r. godz. 14.00 – 17.00

II część warsztatów – 9 stycznia 2019 r. godz. 14.00 – 17.00

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu uprzejmie informuje, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubaniu organizuje konferencję dla pedagogów, psychologów szkół i placówek oraz zainteresowanych rodziców z powiatu lubańskiego nt. „Zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci  i młodzieży – seksualność uczniów z niepełnosprawnościamiw tym z Zespołem Aspergera”, na którą serdecznie zapraszamy.

Więcej

 

22 listopada 2018 r. w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia nauczycieli we Wrocławiu odbyła się Konferencja podsumowująca projekt "Zawodowy Dolny Śląsk", w którym Powiat Lubański był jednym z wielu Partnerów. W spotkaniu wzięli udział m.in. Dolnośląski Kurator Oświaty, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Politechniki Wrocławskiej, samorządów powiatowych i gminnych oraz dyrektorzy i nauczyciele ze szkół uczestniczących w projekcie. Naszym bogatym doświadczeniem ze współpracy z pracodawcami podzieliła się pani Annę Adamską - dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu (Prezentacja "Doświadczenia we współpracy z pracodawcami".

23 listopada 2018

Więcej

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Szkół Podstawowych

i Przedszkoli

Zgodnie z przepisami, od 1 września br. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego. Jedną z ważniejszych zmian jest przygotowanie programu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, który w tym roku szkolnym miał zostać zatwierdzony do 31 października.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN należy planować działania w zakresie preorientacji czy orientacji zawodowej już w najmłodszych klasach/ oddziałach przedszkolnych.

Rozporządzenie określa, na czym polega doradztwo zawodowe oraz jakie są jego cele na poszczególnych etapach edukacji, wyszczególniając:

1) preorientację zawodową dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego,

2) orientację zawodową dla klas I-VI szkół podstawowych,

3) działania w zakresie doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Wizytatorzy zapowiadają kontrolę realizacji wskazanego obszaru.

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia zaplanowaliśmy tematykę sieci dla SZKOLNYCH KOORDYNATORÓW SIECI DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO, czyli dla przedstawicieli każdej placówki, na każdym etapie (przedszkole, klasy I-VI, klasy VII-VIII. Bardzo proszę, byście Państwo Dyrektorzy wskazali osobę odpowiedzialną w Waszej placówce za realizację działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego i delegowali
tego nauczyciela (szkolnego koordynatora) do udziału w trzech spotkaniach sieci.

Terminy spotkań sieci:

1. 20 listopada 2018, godz. 14.00 – 17.00.

2. 11 grudnia 2018, godz. 14.00 – 17.00.

3. 15 stycznia 2019 r. godz. 14.00 – 17.00.

Miejsce: Powiatowe centrum Edukacyjne w Lubaniu.

Udział jednego nauczyciela-koordynatora sieci jest bezpłatny.

Zapraszam Państwa przedstawicieli na udziału w szkoleniach w ramach sieci.

     Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza Państwa Dyrektorów i innych przedstawicieli kadry kierowniczej w ramach sieci współpracy  i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych (max. 2 os. z placówki) na szkolenie, które odbędzie się w siedzibie PCE w Lubaniu dnia 23 listopada 2018 r.. w godzinach od 10.00 do 14.30, na temat: ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE I PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.

31 października 2018

Więcej

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza nauczycieli do wzięcia udziału w szkoleniach organizowanych w ramach działających w PCE sieci współpracy i samokształcenia - zaplanowanych na okres listopad 2018 - styczeń 2019 r.

31 października 2018

Więcej

Regionalna debata o pracy pt. „Regionalny rynek pracy otwarty dla młodych mieszkańców powiatów: lubańskiego, bolesławieckiego i zgorzeleckiego”, zorganizowana przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu 08 października 2018 r. z udziałem ponad 200 osób, stanowiła podsumowanie prawie dwuletnich działań projektu REGSI z udziałem pracodawców, instytucji rynku pracy, szkół, nauczycieli, kierowanych do ponad 500 uczniów z 10 szkół kształcących zawodowo w regionie – powiatach lubańskim, bolesławieckim i zgorzeleckim.

Więcej

11 pażdziernika 2018

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu uprzejmie informuje,że dnia 25.09.2018 r. godz. 13:00 w siedzibie PCE odbędzie się spotkanie Liderów WDN i Liderów Wspierania Uzdolnień oraz nauczycieli odpowiedzialnych za konkursy.

7 września 2018 r.

Więcej

W dniu 5 września br. w siedzibie PCE  odbyło sie szkolenie w ramach sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu lubańskiego nt.: Nowe obowiązki dyrektora szkoły w roku szkolnym 2018/2019 wynikające ze zmian ustawowych. Dokumentacja dyrektora jednostki oświatowej w nowym roku szkolnym.

Materiały szkoleniowe